Zákon o účetnictví z minulého roku – pár postřehů k účetním jednotkám kategorie „mikro“

Zákon o účetnictví z minulého roku – pár postřehů k účetním jednotkám kategorie „mikro“

Počátkem roku 2016 nabyla účinnost novela zákona o účetnictví, v rámci které došlo – kromě dalšího – také k rozdělení účetních jednotek do jednotlivých kategorií. Zařazení účetní jednotky do určité kategorie s sebou nese zákonem specifikované povinnosti ohledně vedení účetnictví, sestavení účetní závěrky a jejího zveřejňování.

Smyslem tohoto článku není podat výklad o tom, do které kategorie náleží různé účetní jednotky. Na toto téma již existuje celá řada příspěvků. Tento článek si klade za cíl poukázat na určité zajímavosti, které s kategorizací účetních jednotek souvisejí, ale nemusí být zřejmé na první pohled, a to hlavně pro účetní jednotky „mikro“.

Nicméně pro úplnost: Jaké existují kategorie účetních jednotek?

K rozvahovému dni Aktiva Obrat Průměrný počet zaměstnanců
Mikro účetní jednotka Nepřekračuje alespoň dvě z kritérií 9 mil. Kč 18 mil. Kč 10
Malá účetní jednotka Nepřekračuje alespoň dvě z kritérií 100 mil. Kč 200 mil. Kč 50
Střední účetní jednotka Nepřekračuje alespoň dvě z kritérií 500 mil. Kč 1 000 mil. Kč 250
Velká účetní jednotka Překračuje alespoň dvě z kritérií 500 mil. Kč 1 000 mil. Kč 250

Mikro účetní jednotka dle zákona o účetnictví nemusí být ve skutečnosti úplně mikro

Vzhledem ke skutečnosti, že stěžejní podmínkou pro zařazení účetní jednotky do příslušné kategorie je splnění dvou kritérií v rozvahovém dni zároveň, může reálně nastat situace, kdy společnost s miliardovými aktivy, ovšem pouze s minimálním obratem v daném roce a s žádnými zaměstnanci, je označena zákonem o účetnictví jako mikro účetní jednotka. Při stávající účetní kategorizaci tak má tato jednotka možnost využít zjednodušení, která vyplývají ze zákona o účetnictví.

Mikro účetní jednotky nemají podle zákona o účetnictví povinnost auditu

V návaznosti na výše uvedený příklad „mikro“ účetní jednotky s miliardovými aktivy v rozvaze je třeba zdůraznit, že účetní jednotky kategorie „mikro“ nemají dle zákona o účetnictví povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem. Ani akciové společnosti nemusejí mít povinnost auditorského ověření účetní závěrky, i když překročí jedno ze zákonem stanovených kritérií – aktiva celkem 40 milionů, roční úhrn čistého obratu 80 milionů nebo průměrný počet zaměstnanců 50. Viz výše uváděný příklad: akciová společnost s miliardovými aktivy ve své rozvaze je dle zákona o účetnictví zařazena do kategorie mikro, a tudíž se na ni nevztahují obecná kritéria pro povinnost auditu.

Zveřejňování údajů účetní závěrky u mikro účetních jednotek

Všechny mikro účetní jednotky a také malé účetní jednotky, které nemají dle zákona o účetnictví povinnost auditu, nemusejí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty. Jejich povinností je zveřejnit pouze rozvahu a přílohu k účetní závěrce. Jedná se o jistý druh zjednodušení pro mikro účetní jednotky podnikatelského i nepodnikatelského charakteru.