Novela zákona o DPH a její vliv na inventury

Novela zákona o DPH a její vliv na inventury

Leden je měsíc inventur, s nimiž úzce souvisí úprava nároku na odpočet podle novely zákona o DPH. Nyní je proto správný čas si ji krátce připomenout.

Nová ustanovení, účinná od 1. 7. 2017, se týkají úpravy nebo vyrovnání nároku na odpočet DPH, který byl dříve vyčíslen na vstupu. Nárok na odpočet je potřeba upravit v situaci, kdy jsou zjištěna nedoložená manka nad normu přirozeného úbytku, tedy v případě zničení, ztráty nebo odcizení obchodního majetku. Úpravu je podle zákona nutné provést v období, kdy se plátce daně o daných skutečnostech dozvěděl nebo se mohl dozvědět. Nejčastěji se plátce o zničení, ztrátě nebo odcizení, které nejsou řádně doložitelné důkazními prostředky, dozví při inventarizaci.

K řádnému doložení zničení obchodního majetku je potřeba pořídit jeho soupis. Ten by měl obsahovat pořizovací cenu obchodního majetku bez daně, sazbu daně a výši daně, datum pořízení majetku, zdaňovací období, kdy byl odpočet uplatněn, a výši odpočtu. Zničení, ztráta nebo odcizení majetku se prokazuje především posudkem pojišťovny nebo soudního znalce. Ke zničení obchodního majetku dochází zejména při živelné události, jako je povodeň, požár nebo vichřice. Při zničení majetku povodní je potřeba doložit potvrzení povodňové komise (obecního nebo městského úřadu), ve kterém podepsaný zástupce daného úřadu potvrzuje, že určité místo bylo zasaženo povodní. Majetek zničený požárem lze prokázat za pomoci zprávy státního požárního dozoru (vyšetřovatele požáru). Co se týče vichřice, relevantní informace podává Český hydrometeorologický ústav. V případě zničení nebo odcizení majetku třetí osobou je potřeba doložit usnesení o zahájení nebo zastavení trestního stíhání, případně usnesení o odložení věci vydané Policií České republiky.

Úpravu je potřeba provést v časovém limitu tří let u zásob a pěti let (případně deseti let) u dlouhodobého majetku. Tato novela se netýká řádně doložitelných ztrát, zničení, odcizení a mank do normy přirozených úbytků.