Novinky v účetnictví v roce 2018

Novinky v účetnictví v roce 2018

Rádi bychom upozornili, že koncem roku 2017 byla nepatrně novelizována česká účetní legislativa. S účinností od 1. 1. 2018 tak došlo k drobným změnám v zákonu o účetnictví a také v prováděcích vyhláškách k zákonu o účetnictví, včetně vyhlášky číslo 500/2002 Sb. pro podnikatele, a v českých účetních standardech.

Jaké účetní novinky nás tedy čekají v roce 2018?

Zákon o účetnictví

Vlastní zákon o účetnictví byl sice také novelizován, ale v tomto případně se jedná pouze o formální legislativně technickou změnu.

Prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví

K většímu počtu konkrétních změn došlo v novelizované prováděcí vyhlášce k zákonu o účetnictví pro podnikatele, kteří účtují v soustavě podvojného účetnictví. Zde se mění následující:

  • Nová položka rozvahy „B. Stálá aktiva“ – nahrazení původní položky „B. Dlouhodobý majetek“.
  • Zrušení možnosti aktivovat náklady na výzkum – od roku 2018 lze v rozvaze aktivovat pouze náklady na vývoj.
  • Zpřesnění odpisování goodwillu a nehmotných výsledků vývoje – fakticky stále existuje možnost odepisovat 60 až 120 měsíců.
  • Možnost volby pro vykazování časového rozlišení aktiv a pasiv v rozvaze – buď je možné použít v rozvaze samostatný oddíl D (jako doposud), anebo vykázat v rámci pohledávek, respektive závazků – nově položka rozvahy C.II.3.
  • Sloučení dvou nyní samostatných položek „nerozdělený zisk minulých let“ a „neuhrazená ztráta minulých let“ do jedné položky „A.IV.1 Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let“.
  • Uvádění výše částek za minulé účetní období i u přehledu o peněžních tocích – nově jsou tak údaje minulého účetního období uváděny u všech sestavovaných výkazů.
  • Nově závazný postup pro vykazování, oceňování a zveřejňování informací o finančních nástrojích (derivátech) – odkaz na vyhlášku platnou pro banky.
  • Doplnění metody ocenění majetku reálnou hodnotou v případě změny kategorie účetní jednotky – pro případy změny z/na mikro účetní jednotky.
  • Stanovení postupu pro přeměnu účetních jednotek, které nejsou obchodními korporacemi (například družstva) – postupují stejně jako obchodní korporace.

Kompletní návrh novelizace příslušné vyhlášky, včetně důvodové zprávy a připomínek, jsou potom pro zájemce dostupné v tomto odkazu.

České účetní standardy

Většina změn českých účetních standardů platných od roku 2018 souvisí se změnami prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, které byly zmíněny výše. Nicméně pro zájemce byly veškeré změny zveřejněny ve Finančním zpravodaji 10/2017.