Zdanění ovládaných zahraničních společností (CFC Rules)

Zdanění ovládaných zahraničních společností (CFC Rules)

Přinášíme vám další informace o novele daňových zákonů pro rok 2019, přestože je možné, že se popisovaných změn k počátku nového roku nakonec nedočkáme. Poslanecký rozpočtový výbor přerušil projednávání návrhu až do 21. listopadu a je pravděpodobné, že daňový balíček v plánovaném termínu k 1. lednu 2019 nakonec v platnost nevstoupí.

Ať začnou změny platit hned od ledna, nebo až později, pravděpodobně budou obsahovat zdanění ovládaných zahraničních společností.

Cílem zavedení tohoto opatření je zastavení účelového odlévání zdanitelných zisků do dceřiných společností, umístěných v zemích s nízkým zdaněním. Zahraniční ovládanou společnost by měl nově definovat zákon o daních z příjmů jako společnost, ve které se poplatník daně z příjmů právnických osob sám nebo s přidruženými osobami podílí na více než 50 % základního kapitálu či hlasovacích práv, nebo má právo na výplatu více než 50 % podílu na zisku. Zahraniční ovládanou společností je samozřejmě i provozovna daného poplatníka, umístěná v zahraničí.

Pokud česká společnost výše definovanou zahraniční společnost ovládá, pak musí pečlivě zvážit, zda ovládaná společnost naplňuje následující předpoklady:

  • Ovládaná zahraniční společnost nevykonává podstatnou hospodářskou činnost (tzv. prázdné schránky), a zároveň
  • daň této ovládané společnosti stanovená v zahraničí je nižší než polovina daně, která by jí byla vyměřena v Česku, pokud by zde byla daňovým rezidentem.

Naplní-li se výše uvedené předpoklady, pak česká jednotka bude mít povinnost zdanit v tuzemsku i určité příjmy těchto zahraničních společností. Jedná se například o úroky ze zápůjček, licenční poplatky, podíly na zisku, příjmy z prodeje akcií či podílů nebo z finančních činností. Do zahrnovaných příjmů ale budou patřit i příjmy z prodeje zboží či služeb s malou nebo žádnou přidanou ekonomickou hodnotou mezi spojenými osobami.

Pokud by však na základě výše uvedené úpravy mělo dojít k tomu, že se výsledek hospodaření české ovládající jednotky sníží, pak si česká společnost bude moci uplatnit tuto částku v následujících třech letech. Výše uplatněné sumy se bude rovnat částce, o kterou se v daném roce zvýší výsledek hospodaření společnosti (díky příjmům, které byly vyjmenovány v předchozím odstavci).

Jestliže by se například české ovládající společnosti po zahrnutí ovládaných zahraničních společností měl v roce 2018 snížit výsledek hospodaření o 2 miliony Kč, pak si tuto částku v daném roce odečíst nemůže. Pokud jí ale v následujícím roce 2019 vyplyne povinnost si ze stejného titulu navýšit výsledek hospodaření o 800 tisíc Kč, pak si může tuto částku snížit o 800 tisíc Kč z roku předchozího a 1,2 milionu Kč jí ještě stále zbývá do dalších dvou let k případnému uplatnění.

Pozitivem pro ovládající společnost může být alespoň skutečnost, že si bude moci za určitých okolností snížit svoji daň metodou prostého zápočtu o částku daně, zaplacenou zahraniční ovládanou společností.

Se zavedením této daně je spojena celá řada výkladových a praktických problémů, které vyřeší až praxe. Poplatníkům s ovládanými společnostmi v zahraničí doporučujeme věnovat problematice zvýšenou pozornost.