Opravy nemovitostí nově zahrnuty do úpravy odpočtu DPH

Opravy nemovitostí nově zahrnuty do úpravy odpočtu DPH

Výsledkem novely zákona o dani z přidané hodnoty (ZDPH) je také zavedení nového paragrafu 78da. Ten zavádí nové pravidlo pro úpravu odpočtu daně. Pokud dojde ve lhůtě pro korekci odpočtu daně k dodání nemovité věci, na které byla provedena významná oprava, pak tato oprava podléhá úpravě odpočtu daně. Lhůta pro úpravu odpočtu je 10 let a počítá se od kalendářního roku, ve kterém byla oprava dokončena. Pro výpočet částky jednorázové úpravy odpočtu se použije ukazatel původního nároku na odpočet. Ten je stanoven jako podíl skutečně uplatněného odpočtu DPH na celkové částce daně na vstupu.

Uvedu příklad. Kancelářská budova ve vlastnictví firmy byla zkolaudována v roce 2009. Firma provede v roce 2019 významnou opravu v hodnotě 500 000 korun a uplatní odpočet daně z nakoupených stavebních prací ve výši 105 000 korun. V roce 2020 tuto budovu prodá za 2 000 000 korun. Při prodeji uplatní osvobození od DPH na základě §56 ZDPH. Zároveň ale provede úpravu odpočtu daně u významné opravy podle §78da ZDPH ve výši 9/10 původně uplatněného odpočtu 94 500 Kč.

Významnou se rozumí taková oprava, která je definována právními předpisy upravujícími účetnictví. Jedná se o odstranění účinků fyzického opotřebení nebo poškození a jejím cílem je původní provozuschopný stav. Aby se jednalo o významnou opravu, musí být také splněn finanční limit. O významnou opravu se jedná tehdy, pokud hodnota veškerých přijatých zdanitelných plnění k této opravě je vyšší než 200 000 korun.

Bohužel znění paragrafu 78da není zcela jednoznačné a jeho aplikace v praxi bude vzbuzovat mnoho otázek. Například není známo, zda se hodnotou opravy rozumí hodnota pouze jednoho určitého typu práce (např. oprava střechy), nebo soubor ucelených prací na nemovité věci. Další otázky může vyvolat i situace, kdy dojde k prodeji nemovité věci ještě před termínem dokončení významné opravy. K těmto nejasnostem by se měla ještě vyjádřit Finanční správa ČR, aby bylo možné toto nové ustanovení § 78da v praxi správně aplikovat.

Závěrem tedy můžeme plátcům daně doporučit, aby v návaznosti na novelu rozšířili evidenci majetku a jeho technického zhodnocení pro účely DPH o evidenci provedených významných oprav. Bude se jim hodit, jestliže budou chtít v případě prodeje nemovitosti provést úpravu původně uplatněného odpočtu.