Změny v DPH při obchodování se zbožím v rámci EU

Změny v DPH při obchodování se zbožím v rámci EU

Od 1. 1. 2020 budou na základě rozhodnutí EU zavedena opatření k rychlé nápravě stávajícího systému DPH, tzv. quick fixes. Jedná se o přechodnou úpravu před zavedením nového definitivního systému DPH, který by měl nabýt platnosti nejdříve od poloviny roku 2022. Definitivní systém DPH bude upravovat zdanění dodání zboží a poskytování služeb a bude založen na zásadě zdanění v místě, kde dochází ke spotřebě.

Quick fixes se budou týkat obchodování zboží v rámci EU se zaměřením na:

  • prokazování přepravy zboží do jiného členského státu EU,
  • identifikační číslo DPH při dodání zboží do jiného členského státu EU,
  • konsignační sklady,
  • řetězové obchody.

Prokazování přepravy zboží do jiného členského státu EU

Dodání zboží do jiného členského státu EU je osvobozeno od DPH za podmínky, že je jeho přeprava do jiného členského státu prokázána. To se při současné právní úpravě děje na základě písemného prohlášení pořizovatele zboží nebo zmocněné osoby, popřípadě jinými důkazními prostředky. Od nového roku však dojde ke zpřísnění.

Pokud dopravu organizuje prodávající, musí doložit alespoň dva důkazy potvrzující přepravu. Musí se jednat buď o dva přepravní doklady (podepsaný CMR, náložní list, faktura od dopravce zboží, faktura za leteckou přepravu), nebo o jeden přepravní doklad a jeden další doklad (např. bankovní doklad potvrzující úhradu přepravy, potvrzení skladovatele ve státě určení, pojistka vztahující se na přepravu zboží).

Pokud je doprava organizována kupujícím, musí mít prodávající kromě dvou výše uvedených důkazů ještě písemné potvrzení od kupujícího, že zboží bylo přepraveno nebo odesláno do daného členského státu.

V současné době však zatím není zcela jasné, jaký bude postup v případě, že bude doprava zajišťována vlastními zaměstnanci.

Identifikační číslo DPH při dodání zboží do jiného členského státu EU

Od 1. 1. 2020 bude zavedena dodatečná podmínka pro uplatnění osvobození od DPH u dodání zboží do jiného členského státu EU. Dodavatel zboží musí mít k dispozici DIČ kupujícího a uvést ho v souhrnném hlášení. V případě, že kupující své DIČ dodavateli nesdělí, nebude možné na dodání zboží do jiného členského státu uplatnit osvobození. Český zákon o DPH toto pravidlo obsahuje již nyní.

Konsignační sklady

Konsignačním skladem je označován sklad, který je nejčastěji provozován kupujícím. Někdy je nazýván také „call-off“ sklad. Pro účely DPH se tak jedná o situaci, kdy prodávající přemisťuje zboží z jednoho členského státu do jiného členského státu za účelem pozdějšího lokálního dodání ve státě kupujícího. Obecně tak prodávajícímu vzniká povinnost k registraci k DPH ve státě kupujícího.

V rámci quick fixes se bude nově jednat o přemístění zboží v tzv. režimu skladu, kdy tento přesun mezi členskými státy již nebude považován za zdanitelnou transakci. Prodávající přizná osvobozené dodání zboží do jiného členského státu pouze v souhrnném hlášení. Bude tak zaveden nový kód, který bude určen pro přemístění zboží do jiné členské země EU v režimu skladu. Zatím není jasné, jak podrobné informace musí být v souhrnném hlášení zahrnuty. V současné době se hovoří pouze o uvedení DIČ. Prodávající se tak nemusí registrovat v členském státě, kde je sklad umístěn.

Až dojde k převodu vlastnického práva ke zboží, prodávající vykáže v souhrnném hlášení a daňovém přiznání již klasické dodání zboží do jiného členského státu. Kupující vykáže ve svém kontrolním hlášení a daňovém přiznání pořízení zboží z jiného členského státu.

Při přemístění zboží v režimu skladu musí být splněny tyto podmínky:

  • Zboží nesmí být ztraceno, ukradeno nebo zničeno.
  • Zboží nesmí být dodáno do jiné země, než bylo původně určeno.
  • Zboží musí být dodáno osobě, která je od počátku určena.
  • Zboží musí být dodáno do 12 měsíců od ukončení přepravy.

Řetězové obchody

Situace tzv. řetězových obchodů nastává, když je jeden pohyb zboží, ale více vlastníků (zpravidla tři). Současná právní úprava nestanovuje pravidla přiřazování přepravy, pokud ji organizuje prostřední osoba či zmocněná třetí osoba. Tato problematika je zatím řešena pouze judikaturou.

Od 1. ledna bude v zákoně nově ošetřena situace, kdy přepravu organizuje prostřední osoba či jí zmocněná osoba. Obecně bude platit, že první dodávka bude vždy osvobozena od DPH (přeprava bude přiřazena první dodávce). Druhá dodávka už bude bez přepravy a musí být zdaněna. Výjimkou bude situace, kdy prostřední osoba předá první osobě své DIČ, které bylo přiděleno v zemi zahájení odeslání přepravy, tj. v zemi první osoby. V takovém případě bude od DPH osvobozena druhá dodávka a první dodávka bude lokální dodávkou bez přepravy.

One Response

Comments are closed.