Nová oznamovací povinnost o tzv. přeshraničních uspořádáních

Nová oznamovací povinnost o tzv. přeshraničních uspořádáních

K sadě již existujících oznamovacích povinností daňových subjektů od 1.7.2020 přibude povinnost další. Bude zavedena oznamovací povinnost přeshraničních uspořádání, jejichž dopadem je mimo jiné získání daňové výhody, vyhýbání se oznamovací povinnosti podle FATCA, GATCA a zastírání skutečného vlastníka plynoucí z takovéhoto uspořádání.

Jde o implementaci novely evropské směrnice (tzv. DAC6) formou novely zákona 164/2013 Sb. o mezinárodní spolupráci při správě daní. Podle důvodové zprávy je smyslem úpravy zvýšení transparentnosti a přístupu k informacím v počátečním stádiu implementace schémat potenciálně agresivního daňového plánování.

Oznamovací povinnost se prvotně týká tzv. zprostředkovatelů přeshraničních uspořádání, což by měli být nejčastěji daňový poradci, advokáti a auditoři. Vzhledem k tomu, že tyto profese mají v ČR zákonem uznanou povinnost mlčenlivosti o věcech týkajících se klienta, přechází povinnost přímo na klienta jako uživatele těchto přeshraničních uspořádání.

Která přeshraniční uspořádání se budou oznamovat? Zákon v Příloze číslo 3 stanoví řadu znaků, kdy naplnění alespoň jednoho z nich vede ke vzniku oznamovací povinnosti. Několik příkladů těchto znaků:

  • získání daňové výhody je hlavním přínosem nebo jedním z hlavních přínosů
  • uživatel nebo účastník se zaváží dodržovat podmínku, podle které neposkytnou jiným zprostředkovatelům nebo daňovým orgánům informace o tom, jak by toto uspořádání mohlo zajistit daňovou výhodu
  • účastník činí vykonstruované kroky, které sestávají z pořizování ztrátové společnosti, ukončení hlavní činnosti této společnosti a využití jejích ztrát s cílem snížit svou daň
  • převedení příjmu na majetek, dary nebo jinou kategorii příjmu zdaňovaného nižší sazbou daně nebo od daně osvobozeného
  • kruhové transakce, které vedou k pohybu aktiv v kruhu, a to zejména prostřednictvím zapojení subjektů bez jiné hlavní ekonomické funkce nebo transakcí, které se vzájemně započítávají, ruší nebo mají jinou podobnou vlastnost

Problematická je především šíře a nejednoznačnost definice znaků, která vede k výkladovým nejasnostem a nebezpečí, že budou povinně oznamovány prakticky všechny přeshraniční transakce.

Nejdůležitější informaci jsem si ponechal na konec. Oznamovací povinnost se vztahuje i na přeshraniční uspořádání k jejichž zavedení byl učiněn první krok v období od 25. 6. 2018 do 30. 6. 2020 a je povinnost podat oznámení do 31. 8. 2020. Oznamovací povinnost tedy vzniká retrospektivně! Více se dovíte ZDE.

V případě vašich dotazů nebo jakýchkoliv problémů je náš daňový tým připraven poskytnout odbornou pomoc.