JAK MAXIMÁLNĚ VYUŽÍT LIBERAČNÍ BALÍČEK V DANÍCH?

JAK MAXIMÁLNĚ VYUŽÍT LIBERAČNÍ BALÍČEK V DANÍCH?

Zamysleli jsme se nad praktickým využitím daňových změn, které přináší liberační balíček vyhlášený 16.3.2020. Upozorňujeme, že skutečný obsah některých opatření je odlišný od toho, jak je prezentován! Prakticky všechna prominutí jsou reálně spojena s aktivním podáním žádosti. Připravili jsme odpovědi na nejčastější otázky poplatníků negativně zasažených koronakrizí:

 1. NEJSEM SCHOPEN ZAPLATIT DPH ZA ÚNOR 20 A DALŠÍ OBDOBÍ. CO MOHU DĚLAT?
 2. Pokud jste schopni zpracovat daňové přiznání a kontrolní hlášení, podejte přiznání spolu s KH ideálně nejpozději do konce zákonné lhůty. Zároveň podejte žádost o posečkání platby daně, ke které jste se přiznali. Finanční správa slibuje vstřícnost při vyhodnocení těchto žádostí. Detaily budoucího postupu lze najít v Pokynu GFŘ-D-44. Podmínkou úspěchu žádosti je absence závažného porušení daňových a účetních povinností a naplnění tzv. ospravedlnitelných důvodů. Mezi ospravedlnitelné důvody prodlení s úhradou daně byl zařazen důsledek působení mimořádných opatření. Důkazní břemeno leží na žadateli a jako vhodné důkazní prostředky patří doložení vlivu karantény, nemoci, pečování o člena domácnosti a dále např. seznam stornovaných zájezdů/letenek/vstupenek/akcí, porovnání výše obsazenosti či tržeb vůči předchozímu období, prokázání výpadku výroby pro překážky související s mimořádnými opatřeními na straně dodavatele apod.

  V případě úspěchu žádosti o posečkání budou automaticky prominuty úroky za období posečkání daně a případné pokuty za pozdní podání daňového tvrzení.

 3. NESTÍHÁME PODAT VČAS PŘIZNÁNÍ K DPH A KONTROLNÍ HLÁŠENÍ. DOSTANEME POKUTU?
 4. Podmínkou automatického prominutí pokuty za pozdní podání daňového tvrzení je úspěšná žádost o posečkání daně nebo úspěšná žádost o prominutí úroku z prodlení z pozdní úhrady daně. Z tohoto důvodu doporučujeme podat žádost o posečkání úhrady daně, jakmile bude daň přiznána. Podmínky takové žádosti jsou popsány výše.

  U kontrolních hlášení je vyhlášen generální pardon pouze na pokuty ve výši 1.000 Kč. Pokud tedy bude KH podáno až po obdržení výzvy správce daně, je minimální pokuta ve výši 10.000 Kč a o prominutí takové pokuty je třeba žádat postupem podle Pokynu GFŘ-D-44, jak je popsáno výše.

 5. DAŇ JSME ZAPLATILI POZDĚ A ŽÁDOST O POSEČKÁNÍ JSME NEPODALI. DÁ SE JEŠTĚ NĚCO DĚLAT?
 6. Nic není ztraceno. Pokud byla daň zaplacena pozdě, lze stále žádat o prominutí úroků za pozdní platbu daně. Opět se uplatní postup popsaný výše. Podmínkou úspěchu je absence porušení daňových předpisů v posledních 3 obdobích a existence ospravedlnitelných důvodů, které prokazuje žadatel. Úspěch takové žádosti znamená automatické prominutí případné pokuty za pozdní podání daňového tvrzení.

 7. NESTÍHÁME PŘIPRAVIT PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH/PRÁVNICKÝCH OSOB V TERMÍNU DO 1.4.2020. CHCEME VYUŽÍT ODKLAD, JAK O NĚM MLUVILA MINISTRYNĚ SCHILLEROVÁ.
 8. Součástí liberačního balíčku je i prominutí sankcí, jak za opožděné podání přiznání k dani z příjmů za rok 2019, tak za pozdní platbu daně do 1.7.2020. Tento krok se jeví jako posun termínu pro podání/platbu daně do 1.7.2020, ale není tomu tak. Jde pouze o prominutí sankcí za pozdní splnění svých daňových povinností, nikoliv posun termínu! Není jisté, že v případě žádostí o dotace nebo při grantových řízeních by nebyl poplatník vyřazen pro neplnění svých daňových povinností řádně a včas. Proto jednoznačně doporučujeme odklad termínu daně z příjmů prostřednictvím daňového poradce či advokáta. Jsme vám k dispozici!

  Navíc se liberační balíček nevztahuje na termín podání Přehledů příjmů OSVČ pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny, který je bez odkladu daňového poradce/advokáta 4.5.2020!

 9. JAKÉ SPRÁVNÍ POPLATKY BUDU ZA PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ PLATIT?
 10. V rámci liberačního balíčku byly prominuty všechny správní poplatky za všechny žádosti o posečkání daně nebo prominutí daňových sankcí podané do 31.7.2020.

 11. VZTAHUJE SE LIBERAČNÍ BALÍČEK NA TERMÍN PRO PODÁNÍ VYÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI ZA ROK 2019?
 12. Nikoliv! Platí původní termín 20.3.2020!

Daňový tým Grinex je připraven vám pomoci s řešením vašich daňových povinností v tomto složitém období. Obraťte se na nás!

Pár doplňujících informací:

FINANCOVÁNÍ

Českomoravská záruční a rozvojová banka pokračuje v přijímání žádostí o bezúročné úvěry na překlenutí důsledků koronakrize. Podklady pro podání žádosti naleznete ZDE. K dnešnímu dni je podáno již 900 žádostí v celkové výši 5 miliard Kč. Na tento program bylo zatím alokováno 600 milionů Kč a očekává se, že dojde k navýšení rámce. Z úvěru lze hradit provozní náklady včetně nákladů mzdových.

PROGRAM NA ZÁCHRANU PODNIKŮ ZASAŽENÝCH MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI VLÁDY

Je zcela zřejmé, že celá řada podniků a živnostníků se ocitla nebo ocitne ve velice krátké době v situaci reálné insolvence a hrozí zasažení celé ekonomiky dominovým efektem. Hospodářská komora ČR jednala dnes v rámci tripartity s vládou a partnery o programu na záchranu podniků, které byly nuceny omezit či zastavit svůj provoz. Na stole jsou návrhy na snížení odvodů pojistného za zaměstnance, prominutí či snížení daní, případně přímá podpora zasažených firem. Jednání mají pokračovat ve čtvrtek, kdy lze očekávat první výsledky. HK odhaduje nutnou výši podpory minimálně na 40 miliard Kč. Výsledky jednání sledujeme a budeme vás informovat.