Antivirus - časté dotazy

Antivirus - časté dotazy

Dnes se zahajuje příjem žádostí o příspěvek v programu Antivirus. Na formuláře se dostanete přes: www.uradprace.cz nebo je naleznete přímo ZDE.

Připravili jsme seznam častých otázek, které dostáváme od našich klientů při řešení otázek spojených s překážkami v práci a žádostí o příspěvek Antivirus.

Jde o naše stanovisko bez garance správnosti. Vychází z mixu informací, které jsme posbírali z různých zdrojů. Oceníme i případnou oponenturu. Samozřejmě jsme připraveni pomoci.

 1. Jaký je vztah Zákoníku práce a programu Antivirus?
 2. V manuálu k programu je několikrát zdůrazněno, že zaměstnavatel musí postupovat v souladu se Zákoníkem práce. To znamená, že na vznik překážek v práci musí reagovat podle ZP, tedy buď oznámit vznik překážek v práci nebo případně vyhlásit částečnou nezaměstnanost. Při výplatě náhrad mzdy se musí také řídit ZP. Pokud tak neučiní, nevzniká nárok na podporu Antivirus.

 3. Jak podat žádost o podporu v rámci programu Antivirus?
 4. Příjem žádostí o podporu z programu Antivir se zahajuje 6.4.2020 ve 12:00 (zdroj web MPSV). Žádosti se podávají zásadně elektronicky prostřednictvím webové aplikace na www.uradprace.cz, datových stránek, popřípadě e-mailem s elektronickým podpisem.

 5. Co bude následovat?
 6. Pokud v žádosti nebude chyba, Úřad práce zašle zpět dohodu o poskytnutí podpory do datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

 7. Jaký je další krok?
 8. Zaměstnavatel vyplatí zaměstnancům mzdy a náhrady mezd v souladu se Zákoníkem práce včetně všech povinných odvodů. Následně předloží Úřadu práce vyúčtování vyplacených náhrad mezd včetně povinných odvodů se seznamem zaměstnanců a jejich rodných čísel nebo evidenčních čísel pojištěnců, na které požaduje příspěvek. Formuláře pro vyúčtování budou dostupné na webu www.uradprace.cz

 9. Jak proběhne poskytnutí příspěvku?
 10. Úřad práce provede ověření stavu zaměstnanců, za které požaduje zaměstnavatel podporu, v databázi ČSSZ a vyplatí příspěvek na účet zaměstnavatele. Podle vyjádření ministryně Maláčové by k výplatě mělo dojít v řádu několika dnů od podání vyúčtování.

 11. Lze požadovat příspěvek i na vyplacené mzdy nebo jen na náhrady mezd?
 12. Zaměstnanci náleží za odvedenou práci mzda. V případě, že v práci nastanou překážky, náleží zaměstnanci náhrada mzdy. Příspěvek v rámci programu Antivirus se vyplácí pouze na náhrady mzdy, když nastanou překážky na straně zaměstnavatele v přímém či nepřímém důsledku koronakrize.

 13. Kdy příspěvek nenáleží?
 14. Na úhradu nákladů vzniklých na základě dohod o provedení práce či o pracovní činnosti. Na odměnu jednatele na základě smlouvy o výkonu funkce. Na zaměstnance ve výpovědi nebo pokud je mzda kryta i z části jiným příspěvkem ÚP ČR nebo veřejnými rozpočty. Příspěvek nenáleží zaměstnavateli v likvidaci či v konkurzu nebo pokud mu byla v posledních 3 letech uložena pokuta za umožnění výkonu nelegální práce.

 15. Na jaké překážky na straně zaměstnavatele se program Antivirus vztahuje?
  • U programu A jde o přerušení nebo omezení činnosti podniku kvůli povinnému uzavření provozovny či provozoven v důsledku nařízení vlády, Typicky se jedná o hotely, cestovní kanceláře, nepotravinářské maloobchody, fitness centra atd.. Příspěvek lze získat ve výši 80% náhrady mzdy a odvodů, maximálně však 39.000 Kč na zaměstnance.
  • U programu B jde o zastavení provozu kvůli závažnému úbytku zaměstnanců v důsledku karantény nebo ošetřování člena rodiny, kdy zaměstnancům náleží 100%-ní náhrada mzdy. Dále to jsou tzv. prostoje, tedy situace, kdy je zastaven provoz v důsledku nedostatku vstupů ve formě subdodávek, kdy zaměstnancům náleží náhrada mzdy ve výši 80% průměrného výdělku. Posledním důvodem pro podporu v programu B je pokles poptávky po zboží či službách zaměstnavatele, kdy zaměstnanci náleží 100%-ní náhrada mzdy.

   Podle programu B proplácí stát 60% vyplacené náhrady mzdy včetně odvodů, maximálně však 29.000 Kč na zaměstnance.

 16. Co to je částečná nezaměstnanost?
 17. V případě překážky v podobě poklesu poptávky má zaměstnavatel možnost vyhlásit tzv. částečnou nezaměstnanost. V tom případě část zaměstnanců přestává pracovat a má nárok na náhradu mzdy ve výši 60% průměrného výdělku nebo zaměstnavatel může všem nebo části zaměstnanců zkrátit pracovní dobu. Pak za odpracovanou dobu náleží plná mzda a za neodpracovanou náhrada mzdy ve výši 60%. Příspěvek z Antiviru se týká pouze náhrady mzdy.

 18. Jak lze částečnou nezaměstnanost vyhlásit?
 19. Zaměstnavatel musí částečnou nezaměstnanost vyhlásit včas vydaným vnitřním předpisem, se kterým musí být všichni dotčení zaměstnanci řádně seznámeni. Vnitřní předpis je účinný podpisem statutárního orgánu a zaměstnanci s ním musí být seznámeni ve lhůtě 15 dní. Zaměstnanci dotčení částečnou nezaměstnaností mají nárok na náhradu mzdy ve výši 60% průměrného výdělku. Pokud zaměstnavatel částečnou nezaměstnanost nevyhlásí, náhrada mzdy je ve výši 100%.

 20. Máme nuceně uzavřen hotel, ale členové ochranky stále pracují? Dostanou náhradu mzdy?
 21. Nikoliv. Za odpracovanou práci náleží mzda a na tu nelze čerpat příspěvek. U každého zaměstnavatele je třeba pečlivě vybrat zaměstnance, u kterých nastaly překážky v práci, jednat podle ZP a žádat o příspěvek Antivirus. Nelze věc zjednodušit a žádat blokově za všechny zaměstnance, i když někteří pracují.