Liberační balíček III – prodloužení termínu pro podání daňového přiznání bez sankcí

Liberační balíček III – prodloužení termínu pro podání daňového přiznání bez sankcí

Vláda na svém jednání dne 8.6.2019 schválila tzv. Liberační balíček III, na základě kterého byla přijata určitá daňová opatření v souvislosti s koronavirovou situací. Aby Návrh vlády vstoupil v platnost, musí ho ještě schválit Parlament, Senát a podepsat prezident republiky.

Jedním z nejdůležitějších opatření by pro většinu poplatníků měla být možnost podání přiznání k dani z příjmu za rok 2019 bez sankcí, a to do 18.srpna. Původní již prodloužená možnost podání bez sankcí byla do 1.července, tedy stejný termín jako jej mají poplatníci využívající služby daňového poradce nebo poplatníci s povinným auditem. Nutné je však zdůraznit, že nejde o prodloužení lhůty podání, ale o prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním oproti původnímu termínu. Pokud by byla daňová povinnost zaplacena po 18.srpnu, budou sankce počítány od řádného termínu pro platbu daně z příjmu.

S možností pozdějšího podání přiznání bez sankcí je spojeno i posunutí lhůty pro oznámení osvobozeného příjmu do stejného termínu, tedy 18.8.2020.

Někteří podnikatelé v souvislosti s koronavirovou situací také žádali o posečkání s úhradou daně nebo o úhradu ve splátkách, a to nejčastěji u DPH. Pokud jim bylo vyhověno, spolu s úhradou je čekal i úrok z posečkané částky daně nebo úrok z prodlení. Tyto úroky však budou za období od 12.3.2020 do 31.12.2020 automaticky prominuty, a to u všech daní, kde bylo povoleno posečkání případně úhrada ve splátkách, nejen u daně z přidané hodnoty.

Dalším opatřením navazujícím na plánované zpětné zrušení daně z nabytí nemovitých věcí je odložení podání přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do 31.12.2020, kdy by již mělo být schváleno její zpětné zrušení. Cílem tohoto opatření je se tak vyhnout zbytečnému placení a následnému vracení daně z nabytí nemovitých věcí, které by bylo spojené se značnou administrativou.

Ti, co podali vyúčtování zaměstnavatele se zpožděním, avšak stihli termín do 31.5.2020, se nemusí na základě přijetí opatření obávat pokuty za opožděné podání.

Zbývající daňová opatření ze stránek Ministerstva financí včetně odkazu jsou uvedena níže.

  • Prominutí DPH na bezúplatné dodání základních ochranných prostředků, zejména roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků apod., u nichž vznikla povinnost přiznat daň v období od 18. 5. 2020 do 31. 7. 2020.
  • Prominutí správního poplatku za podání žádostí na finanční či celní úřad učiněných do konce roku 2020 (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.)
  • Faktické posunutí lhůty pro podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2018 těm subjektům, u nichž došlo v průběhu roku 2019 ke změně způsobu uplatňování výdajů nebo k zahájení účtování, vedení daňové evidence apod. Termín pro podání a úhradu daně se posouvá do 18. 8. 2020 (prominutí sankcí spojených s pozdějším podáním a placením).
  • https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-prodlouzeni-danovych-ule-38663