Zpětné uplatnění ztráty (loss carry back)

Zpětné uplatnění ztráty (loss carry back)

Novela zákona o dani z příjmů účinná od 1.7.2020 přinesla novou možnost zpětného uplatnění daňové ztráty ve dvou obdobích předcházejících období, kdy byla ztráta vyměřena.

Poplatníci, kteří za rok 2019 platili daň z příjmů, a v průběhu roku 2020 jsou ve ztrátě, nemusí čekat do konce roku a mohou získat zpět zaplacenou daň již nyní.

Novela zákona rozšiřuje dosud účinné uplatnění daňové ztráty v 5 následujících obdobích o možnost uplatnit ztrátu ve dvou bezprostředně předcházejících obdobích. Platí podmínka, že v těchto dvou zdaňovacích obdobích lze daňovou ztrátu odečíst od základu daně pouze do souhrnné výše nepřesahující 30 milionů Kč.

Vybraní poplatníci mohou během několika týdnů prostřednictvím uplatnění loss carry back a určení očekávané daňové ztráty získat dodatečné finanční prostředky až ve výši 5,7 milionů Kč.

Zpětné uplatnění ztráty se provede podáním dodatečného daňového přiznání na nižší povinnost, čímž vznikne přeplatek, o jehož vrácení poplatník požádá správce daně.

První uplatnění daňové ztráty

Poprvé lze daňovou ztrátu zpětně uplatnit za zdaňovací období končící po 30.6.2020 a to bez ohledu na to, kdy toto zdaňovací období začalo. U zdaňovacích období končících do 30.6.2020 včetně zůstává zachována možnost uplatnění ztráty pouze v 5 zdaňovacích obdobích následujících po období, za které byla daňová ztráta stanovena.

Jako součást protikrizových opatření chtěl zákonodárce umožnit dřívější vrácení peněžních prostředků zaplacených na dani za předchozí zdaňovací období, a tak má poplatník speciální možnost určit daňovou ztrátu za probíhající zdaňovací období ve výši očekávané daňové ztráty, nejvýše však 30 milionů Kč. Je tedy stanovena fikce, podle které je daňová ztráta ve výši, kterou poplatník určí ve výši očekávané daňové ztráty, pravomocně stanovena. Tuto daňovou ztrátu může poplatník uplatnit pouze ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím období, za které ji poplatník určí, nejčastěji tedy za rok 2019.

Omezená platnost fikce

Uvedená fikce však platí jen do okamžiku, kdy je skutečně pravomocně stanovena daň či daňová ztráta za zdaňovací období, za které ji poplatník určil. Od tohoto okamžiku je za stanovenou daňovou ztrátu považována ztráta skutečně stanovená (a v případě, že poplatníkovi nakonec za dané zdaňovací období nevznikla daňová ztráta ale kladná daň, žádná stanovená daňová ztráta za dané zdaňovací období neexistuje). Jakmile bude daňová ztráta (nebo daň) skutečně pravomocně stanovena, použije se dále standardní postup podle ZDP a skutečně pravomocně stanovená daňová ztráta bude moci snížit základ daně ve 2 zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících období, za které byla stanovena.

V případě, že následně bude skutečně stanovená daň odlišná od očekávané daňové ztráty, vznikne nedoplatek či přeplatek a další postup se bude řídit daňovým řádem.

Vybraní poplatníci mohou během několika týdnů prostřednictvím uplatnění loss carry back a určení očekávané daňové ztráty získat dodatečné finanční prostředky až ve výši 5,7 milionů Kč.

V případě jakýchkoliv dotazů je náš daňový tým připraven pomoci.