Nejste zapsaní jako skutečný majitel? Od června nesmíte hlasovat na valné hromadě!

Nejste zapsaní jako skutečný majitel? Od června nesmíte hlasovat na valné hromadě!

Na začátku letošního roku byla schválena novela zákona o skutečných majitelích. Tato novela může zásadně ovlivnit Vaše podnikání. Nezapsaný majitel nesmí hlasovat na valných hromadách svých společností, ani mu nesmí být vyplacen podíl na zisku!

Nový zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, nabyde účinnosti 1.6.2021. V této úpravě zákona jsou mimo jiné doplněny nové povinnosti evidující osoby, definice některých pojmů a byly implementovány požadavky ze strany Evropské unie. Hlavní změny jsou tyto:

 • Zavedení sankcí a pokut, pokud nemáte skutečného majitele v rejstříku zapsaného;
 • specifikace osoby skutečného majitele;
 • povinnost uchovávat informace o skutečných majitelích a způsobu jejich určení minimálně po dobu 10 let;
 • povinnost údaje pravidelně kontrolovat a aktualizovat;
 • automatizovaný zápis z jiných rejstříků a evidencí – pozor na to, aby údaje odpovídaly skutečnosti;
 • možnost provést zápis skutečného majitele u notáře;
 • cena soudního poplatku za zápis se zvyšuje z 1000,- Kč na 4000,- Kč;
 • zpřístupnění části rejstříku i široké veřejnosti.

Specifikace osoby skutečného majitele

Za skutečného majitele lze považovat osobu, která je buď koncovým příjemcem anebo má koncový vliv na řízení právnické osoby.

 • Koncovým příjemcem je osoba, která může získat minimálně 25 % z celkového majetkového prospěchu u právnické osoby, nebo má nárok na minimálně 25 % na podílu na zisku nebo likvidačním zůstatku u obchodní korporace. Toto právo může být přímé i nepřímé a daná osoba ho již dále nepředává.
 • Osobou s koncovým vlivem je každá fyzická osoba, která může bez pokynů třetí osoby přímo nebo nepřímo uplatňovat rozhodující vliv v právnické osobě nebo obchodní korporaci. Jedná jen na základě vlastních rozhodnutí.

Pokud nelze skutečného majitele ani při vynaložení veškerého možného úsilí, které lze rozumně po evidující osobě vyžadovat, tímto způsobem stanovit, je za skutečného majitele považována každá fyzická osoba ve vrcholovém vedení korporace. Jestliže je těchto osob více, budou zapsány jako skutečný majitel všechny.

Postihy, které můžou nastat, pokud nejste zapsáni jako skutečný majitel:

 • Nemůže Vám být vyplacen podíl na prospěchu, a to ani právnické osobě, ve které jste jako skutečný majitel uvedený.
 • Nesmíte při rozhodování vykonávat svá hlasovací práva, a to ani jako jediný společník.
 • Rozhodnutí valných hromad z období, kdy nejste jako skutečný majitel zapsáni, můžou být zneplatněná.
 • Sankce až do výše 500.000,- Kč.

Určitě důrazně doporučujeme údaje o skutečném majiteli doplnit, když pomineme peněžní sankce, možnost přijít o hlasovací práva Vám může způsobit daleko větší nepříjemnosti.

Neváhejte na nás obrátit, jsme připraveni Vám se zápisem pomoci.