Změny v paušální dani v roce 2023 u OSVČ

Změny v paušální dani v roce 2023 u OSVČ

Režim paušální daně u osob samostatně výdělečně činných doznává pro rok 2023 podle novely zákona o dani z příjmů, která právě míří do Senátu a jejíž schválení lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, podstatných změn. Oproti roku 2022 budou podle obratu a charakteru příjmů existovat 3 různá pásma.

Do režimu paušální daně mohou vstoupit všechny OSVČ, které k 1. 1. 2023 splní zákonem stanovené podmínky:

 • na OSVČ se vztahují předpisy upravující důchodové a veřejné zdravotní pojištění,
 • OSVČ není plátcem DPH, registrace osoby identifikované k dani není překážkou. Poplatníci, kteří zamýšlejí od 1. 1. 2023 vstoupit do režimu paušální daně a jsou plátci DPH, by měli podat žádost o zrušení registrace tak, aby byli již k tomuto datu neplátci DPH, přičemž rozhodnutí o zrušení registrace musí být doručeno nejpozději 6. 1. 2023!
 • OSVČ není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti,
 • OSVČ není dlužníkem v insolvenčním řízení,
 • OSVČ nevykonává takové zaměstnání, v rámci kterého by jí plynuly příjmy ze závislé činnosti, přičemž mimopracovní dohody, u nichž je daň vypořádána srážkovou daní, nejsou na překážku,
 • Za rok 2022 nebylo dosaženo příjmů ze samostatné činnosti nad 2 mil. Kč,
 • Přihláška do tohoto režimu bude odeslána nejpozději 10. 1. 2023.

První pásmo

 1. Do tohoto pásma se bude moci přihlásit OSVČ, jejíž příjmy ze samostatné činnosti nepřesáhly za rok 2022 1 mil. Kč. Není přitom podstatné, z jakých druhů činností tyto příjmy plynuly.
 2. Dále se budou moci do tohoto pásma přihlásit takové OSVČ, jež dosáhly příjmů do 1,5 mil. Kč, pakliže alespoň 75 % z jejich příjmů tvořily příjmy, k nimž lze uplatnit výdajový paušál ve výši 60, resp. 80 %.
 3. Do popisovaného pásma bude moci vstoupit i ta OSVČ, která dosáhla za minulé období příjmů do 2 mil. Kč, tvořily-li minimálně 75 % z těchto příjmů příjmy, k nimž lze uplatnit výdaje ve výši 80 %.

Poplatníci zařazení do 1. pásma budou platit paušální zálohy 6 295 Kč zahrnující zdravotní (2 627 Kč) a sociální (3 267 Kč) pojištění a v symbolické částce 100 Kč též daň z příjmů.

Příklad 1: OSVČ dosáhla za rok 2022 příjmů ve výši 1 490 000 Kč, z čehož 1 000 000 Kč v rámci zprostředkování obchodu a služeb (60% paušál) a 117 500 Kč z provozování zámečnické dílny (80% paušál).

Příklad 2: OSVČ dosáhla za rok 2022 příjmů ve výši 1 980 000 Kč, z čehož byly příjmy z provozování kadeřnictví 1 486 000 Kč (80% paušál) a 494 000 Kč z vedení účetnictví (60% paušál).

Druhé pásmo

 1. Účastníky druhého pásma budou moci být ty OSVČ, které dosáhly příjmů do 1,5 mil. Kč, a to bez ohledu na to, z jakých samostatných činností tyto příjmy pocházely, nehraje tedy žádnou roli výše výdajových paušálů.
 2. Tohoto pásma budou moci dále dosáhnout i ti, kteří realizovali příjmy do 2 mil. Kč, přičemž 75 % těchto příjmů byly příjmy, k nimž lze aplikovat výdajový paušál 60 nebo 80 %.

U poplatníků využívajících druhé pásmo se předpokládá měsíční paušální platba 16 000 Kč, z čehož činí zdravotní pojištění 3 591 Kč, sociální pojištění 7 446 Kč a daň z příjmů 4 963 Kč.

Příklad 3: OSVČ dosáhla za rok 2022 příjmů ve výši 1 990 000 Kč, z čehož byly příjmy z provozování kominictví 492 000 Kč (80% paušál) a 1 000 500 Kč z poskytnutí software (60% paušál).

Třetí pásmo

Do třetího pásma budou moci vstoupit všichni poplatníci, jejichž příjmy nepřesáhly hranici 2 mil. Kč. V tomto pásmu se neposuzuje charakter příjmů a výdajové paušály, které lze k těmto příjmům uplatnit.

OSVČ zařazené do třetího pásma by měly hradit paušální zálohu ve výši 26 000 Kč. Tato suma se skládá ze zdravotního pojištění 5 292 Kč, sociálního pojištění 11 388 Kč a z daně z příjmů ve výši 9 320 Kč.

Obecně platí, že čím nižší pásmo, tím též nižší platby. Konstrukce pásem je taková, že pokud OSVČ splňuje podmínky pro vstup do nižšího pásma, splňuje automaticky podmínky pro vstup do pásma vyššího. Vstup do vyššího pásma je tak vhodný jen pro ty OSVČ, které očekávají, že v příštím období překročí limit pro pásmo, do nějž jsou aktuálně zařazeny, ale neplní kritéria pro vstup do vyššího pásma.

 • 60% paušál lze uplatnit u volných a ostatních živností, kupříkladu u vedení účetnictví, zprostředkování obchodu a služeb, lektorské činnosti atd.
 • 80% paušál jsou oprávněni uplatnit ti živnostníci, kteří podnikají v zemědělské výrobě, lesním a vodním hospodářství a v řemeslných činnostech, například rybář, soukromý zemědělec, řezník, kadeřník, hospodský atd.
 • 40% paušál se může využít u svobodných povolání, příjmů z autorských práv a u podnikání podle zvláštních předpisů, kam patří např. umělci, daňoví poradci, lékaři, advokáti apod.