Převodní ceny v České republice

Převodní ceny v České republice

Česká republika je zemí s velkým množstvím dceřinných společností nadnárodních skupin. Finanční správa si uvědomuje efekty, které z této skutečnosti plynou. V minulých letech se tedy výrazně zaměřila na kontroly převodních cen.

Velmi doporučujeme nepodcenit přístup k převodním cenám. Doporučujeme být proaktivní a ujistit se, že Vámi používané převodní ceny jsou v pořádku.

Obecná pravidla

Povinnost dokumentace

V České republice není zákonná povinnost mít vypracovanou dokumentaci převodních cen. Ovšem daňoví poplatníci musí být schopni prokázat, že jimi používané převodní ceny odpovídají tržním podmínkám. Dokumentace převodních cen je obecně přijímaným nástrojem jak prokázat soulad převodních cen s tržními cenami. Z toho tedy vyplývá, že dokumentace není ze zákona povinná, ale v praxi ji daňoví poplatníci musí mít připravenou, nebo alespoň musí být schopni v případě daňové kontroly dokumentaci velmi rychle připravit.

Limity materiality

V převodních cenách nejsou žádné limity materialty upravující povinnosti spojené s převodními cenami.

Povinnost odeslat dokumentaci převodních cen správci daně

Daňoví poplatníci nemají povinnost dokumentaci převodních cen pravidelně odevzdávat správci daně.

Pravidla pro vnitrostátní a přeshraniční transakce

Pravidla týkající se dokumentace převodních cen jsou shodná pro vnitrostátní a přeshraniční transakce.


Obsah dokumentace převodních cen

Povinný rozsah dokumentace převodních cen

Doporučuje se splnit doporučení vytyčená v Pokynech GFŘ D-332 a D-334. Pokyny však nejsou závazné. Tyto pokyny v principu odpovídají Směrnici OECD.

Přijímané jazyky dokumentace převodních cen

Podání činěné vůči české finanční správě musí být v češtině. Doporučuje se tedy mít také dokumentaci převodních cen k dispozici v češtině.

Dodatek k přiznání k dani z příjmů právnických osob

Vybraní daňoví poplatníci mají povinnost připravovat speciální dodatek k přiznání k dani z příjmů právnických osob. Dodatek obsahuje základní informace o transakcích se spojenými osobami. Velmi doporučujeme mít každou z transakcí zmíněných v dodatku vysvětlenou v dokumentaci převodních cen.


Metody převodních cen

Preferované metody

Vychází se z doporučení Směrnice OECD. Metoda nezávislé srovnatelné ceny (CUP) je preferovaná, v případě kdy je možné ji použít. Ostatní metody zmíněné ve Směrnici OECD jsou také přípustné.

Zdroje dat

Finanční správa využívá placené databáze finančních údajů jako je například databáze Amadeus. Ostatní zdroje dat jsou však také přijatelné. Kvůli malé velikosti české ekonomiky jsou často používaná zahraniční data.

Závazná posouzení

Finanční správa nabízí možnost získat závazné posouzení. Jejich využití je však velmi okrajové. Českým daňovým poplatníkům využívání závazných posouzení nedoporučujeme, neboť může vést k následnému oslabení pozice daňového poplatníka při dalších jednání se správcem daně.


Legislativa

Zákony

Povinnosti v oblasti převodních cen vycházejí z § 23 odstavce 7 zákona o daních z příjmů.

Pokyny Generálního finančního ředitelství

Generální finanční ředitelství vydává pokyny vysvětlující jimi doporučované postupy v problematice převodních cen. Tyto pokyny však nejsou závazné a nemají sílu zákona. Ovšem poplatnící se často obsahem pokynů řídí.

Pro převodní ceny jsou důležité pokyny D-10, D-332, D-333 a D-334.

Směrnice OECD

Česká republika přijímá Směrnici OECD o převodních cenách pro nadnárodní podniky a daňové správy. Pokud v českých zákonech nebo v pokynech GFŘ chybí doporučení jak v konkrétní situaci postupovat, Směrnice OECD se doporučuje jako další možný zdroj informací. Pokyny GFŘ vycházejí ze Směrnice OECD.


Daňové kontroly a pokuty

Daňové kontroly

Finanční správa při výběru subjektů pro kontrolu převodních cen vychází z analýz. V případě že u Vás byla kontrola převodních cen zahájena, je velmi pravděpodobné, že správce daně má vytipované problematické oblasti a ví na jakou část převodních cen se má soustředit. Pravděpodobnost doměrků je tedy vysoká.

Pokuty za chybějící dokumentaci převodních cen

Za chybějící dokumentaci převodních cen se neuděluje žádná pokuta. Obecné pokuty platné v daňových řízeních se uplatňují i v případě chyb v převodních cenách. Velmi doporučujeme aby se daňový poplatník nedostal do situace, kdy je u něj zahájena daňová kontrola převodních cen a poplatník nemá připravenou dokumentaci převodních cen. V této situaci získává správce daně výhodné postavení.

Důraz na kontroly převodních cen

Finanční správa se v posledních letech více zaměřuje na kontroly převodních cen.

Odpovědnost statutárních zástupců

Statutární zástupci mohou být v některých případech osobně odpovědní za daňové doměrky z důvodu chyb v převodních cenách. Statutární zástupci firem, které jsou členy nadnárodních skupin, si často neuvědomují rozsah jejich osobní odpovědnosti za daňové aspekty hospodaření jejich firem. V krajních případech mohou být statutární zástupci až trestně odpovědní za chyby v převodních cenách. Takové případy se však dosud neobjevily.


Údaje jsou platné k Dubnu 2019.

Odpovědná osoba:

Richard Jahoda

Managing Partner

email: richard.jahoda@grinex.cz

tel.: +420 222 516 889