Prokazování výše fakturace u management fee ve skupině

Prokazování výše fakturace u management fee ve skupině

Management fee neboli manažerský poplatek je často využívaným nástrojem v nadnárodních podnicích. Fakturace za tyto služby bývá vysoká, což zvyšuje zájem správců daně tyto částky rozporovat.

Do praxe zdaňování management fee přispěl dvěma nedávnými rozsudky Krajský soud v Českých Budějovicích. V obou případech došlo k významnému doměrku daně pro daňového poplatníka.

Případ 1

V prvním případě došlo u společnosti působící v automobilovém průmyslu k neuznání nákladů na management fee ve výši 123 mil. Kč, což mělo za následek doměrek daně a penále ve výši 19,6 mil. Kč.

Krajský soud souhlasil s rozhodnutím správce daně o neuznání důkazních prostředků o rozsahu poskytnutých služeb a o způsobu stanovení jejich ceny. Správce daně uznal, že služby byly poskytnuty, jen snížil cenu za ně.

Případ 2

V druhém případě došlo u společnosti působící v oboru elektrotechniky k úplnému vyloučení nákladů na služby mateřské společnosti ze základu daně. Daňový poplatník vůbec nedokázal přesvědčit soud a správce daně, že služby skutečně byly poskytnuty.

Jak se tedy chovat?

V obou případech se daňoví poplatníci dopustili chyby v tom, že podcenili evidenci o poskytovaných službách. K prokázání poskytnutí služby nestačí jen předložit faktury a uzavřenou smlouvu. Poplatník musí být schopen dokázat, že služby opravdu byly poskytnuty a že společnosti z těchto služeb plynuly benefity. Tato tvrzení je nutné podpořit například i tak podrobnými údaji, jako jsou výkazy práce zaměstnanců mateřské společnosti.
Doporučujeme proto nepodceňovat přípravu dokumentace k převodním cenám u služeb poskytovaných mateřskou společností a brát v potaz, že poplatník musí být schopen přesvědčivě doložit rozsah služeb a benefity, které tyto služby přinesly.