SNĚMOVNA SCHVÁLILA NOVÉ ZÁKONY

SNĚMOVNA SCHVÁLILA NOVÉ ZÁKONY

Sumář výsledků jednání sněmovny z předvelikonočního týdne:

 • Nouzový stav byl prodloužen pouze do 30.4.2020
 • Sněmovna nepřistoupila na vládní návrh na prodloužení až do 11.5. a schválila kratší termín.

 • Jednorázový kompenzační bonus pro OSVČ ve výši 25.000 Kč byl schválen
 • Vztahuje se na všechny OSVČ včetně svobodných povolání, autorů a umělců, kteří nejsou nemocensky pojištěni z titulu zaměstnání. Nárok mohou uplatnit i spolupracující osoby, podnikající studenti nebo důchodci, nikoliv však osoby provozující podnikání jako vedlejší činnost z titulu paralelního zaměstnání, na jehož základě jsou nemocensky pojištěni.

  Podmínkou poskytnutí bonusu je, že “subjekt kompenzačního bonusu nemohl tuto činnost zcela nebo z části vykonávat nad míru obvyklou v důsledku ohrožení zdraví nebo krizových opatření”, což žadatel potvrzuje čestným prohlášením v rámci žádosti.

  Žádost lze podat prostřednictvím datové schránky, zprávou se zaručeným elektronickým podpisem i prostřednictvím e-mailu. Zákon byl již schválen i Senátem a podepsán prezidentem.

  Na webu Finanční správy si již můžete stáhnout interaktivní formulář nebo využít webové rozhraní Kompenzační bonus a žádost podat.

 • Odklad splátek úvěrů
 • Na základě navrženého zákona se odkládají splátky jistin úvěrů a úroků na dobu do 31. října nebo 31. července, podle výběru úvěrovaného. Ten má také možnost o odklad nezažádat a splácet dál podle dohodnutého kalendáře.

  Zákon se vztahuje na bankovní i nebankovní věřitele, kteří poskytují úvěry v rámci své podnikatelské činnosti, na úvěry hypoteční, podnikatelské i spotřebitelské.

  Použije se pouze na úvěry sjednané a čerpané před 26. březnem 2020. Nepoužije se na úvěry, kde byl úvěrovaný k 26.3. v prodlení delším než 30 dnů s plněním peněžitého dluhu.

  V průběhu odkladu je úvěr nadále úročen sjednanou úrokovou sazbou, v případě spotřebitelských úvěrů maximálně sazbou repo ČNB + 8%, nebyla-li sjednána sazba nižší. Odklad jako takový je bezplatný.

  Úvěrovaný oznámí úvěrujícímu písemně záměr využit odklad s identifikací úvěru, kterého se odklad týká. Odkládají se splátky splatné od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo podáno oznámení. Předpokládá se, že oznámení bude možné podat nejdříve v dubnu, takže by se odklad mohl týkat splátek počínaje 1. květnem.

  Tento zákon ještě čeká na schválení Senátem.

 • Odklad plateb nájemného za prostory určené k podnikání
 • Na základě předloženého zákona pronajímatel nemůže ukončit nájemní vztah pouze z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného nebo služeb, pokud prodlení nastalo v době od 12.3. do 30.6.2020 v důsledku omezení plynoucího z mimořádného opatření při epidemii, které mu znemožňovalo nebo podstatně ztěžovalo provozování podnikatelské činnosti.

  Pronajímatel má právo nájem ukončit, pokud nájemce neuhradí dluh z výše uvedené doby nejpozději do 31.12.2020.
  Zákon čeká ještě projednání v Senátu a je možné, že Senát navrhne změny. Jedná se o velice významný a velice diskutabilní zásah do oblasti soukromého práva a snaha o řešení problémů spojených s krizí na úkor vládou definované skupiny vlastníků nemovitostí.

 • Zákon o zmírnění dopadů epidemie na odvětví cestovního ruchu
 • Zákon má umožnit cestovním kancelářím u neuskutečněných zájezdů s termínem zahájení od 20.2. do 31.8.2020 místo vrácení peněz vystavovat poukazy na zájezd v hodnotě zaplaceného a neuskutečněného zájezdu. Zákazník má tak možnost využít nabídku náhradního zájezdu nebo po ukončení ochranné doby trvající do 31.8.2021 požádat o vrácení peněz.
  Zákon bude ještě projednávat Senát.

 • Nová oznamovací povinnost pro Airbnb
 • Pozornosti by nemělo ujít, že sněmovna se zdůvodněním boje proti COVID-19 schválila novou oznamovací povinnost online platforem zprostředkovávajících ubytování a další služby cestovního ruchu. Nově budou oznamovat pod pokutou až 1 milion Kč detaily zprostředkovaných služeb a jejích poskytovatelů včetně počtu uzavřených smluv a ceny za tyto služby. Kampaň proti COVID-19 tak pomohla vyřešit jeden letitý problém, se kterým si státní správa nevěděla rady. I krize se někdy hodí.

ROZBĚHLO SE PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU ANTIVIRUS
Úřady práce zahájili dnem 6.4. příjem žádostí o vstup do programu Antivirus, na jejichž základě je uzavírána smlouva o podpoře z programu. Následným krokem bude podání vyúčtování se specifikací konkrétní požadované podpory.

Bohužel už první krok je spojen s velkými obtížemi. Až 70% žádostí bylo neúspěšných, protože povinnou přílohou žádosti je kopie smlouvy o bankovním účtu, kterou nelze nahradit jiným dostupných dokumentem, např. aktuálním výpisem z účtu. Žadatelé tak stojí před problémem, jak obstarat smlouvu, která je často velice letitá, a splnit požadavky ÚP. Úřad ani MPSV od této metodiky nechtějí ustoupit.

Pozitivní zprávou je, že Senát po sněmovně schválil novelu zákona o zaměstnanosti a odpadá tak po dobu mimořádných opatření podmínka bezdlužnosti žadatele o podporu z Antiviru.