Účetní závěrka roku 2020 nejen v dobách pandemie - materiály a záznam webináře

Účetní závěrka roku 2020 nejen v dobách pandemie - materiály a záznam webináře

Nemohli jste se našeho webináře zúčastnit? Nevadí, máme pro Vás záznam i materiály ke stažení. Níže také naleznete slibované odpovědi na otázky.

Záznam webináře

Otázky a odpovědi

Podpora Antivirus C – prominutí pojistného na sociálním zabezpečení – jakým způsobem o tomto prominutí pojistného účtovat? Jelikož jsme nemuseli platit pojistné v plné výši, jedná se o snížení nákladů za pojistné?

Ačkoliv, zde byla prominuta platba nákladů, jedná se stejně jako u ostatních programů o podporu (dotaci), která je dle zákona o účetnictví považována za výnos. Konkrétně je účtováno na účet 648 – „Ostatní provozní výnosy“.

Jakým způsobem se vykazuje zpětné uplatnění daňové ztráty? V roce 2020 jsme měli daňovou ztrátu, kterou si v roce 2021 uplatníme proti vykázaným ziskům z předchozích let. Jak tuto skutečnost zachytit v účetní závěrce?

Uplatnění daňové ztráty roku 2020 je k 31. 12. 2020 titulem pro odloženou daň, a to v případě, pokud účetní jednotka předpokládá podání přiznání v následujícím období a je pravděpodobné, že společnosti bude výše uhrazené daně z příjmů z minulých let vrácena. Dle našeho názoru se pohledávka za státem vykazuje až momentem podání přiznání.

Pohledávka v EUR, ke které máme vytvořenou opravnou položku ve výši 50 %. Jakým způsobem budeme účtovat ke konci roku dle nové Interpretace 42?

V tomto případě bude přeceněna pouze část ekvivalentní očekávaným peněžním příjmům (tj. 50 % pohledávky). U těchto 50 % je kurzový rozdíl účtován do finančního výsledku hospodaření. Zbylá část pohledávky a opravné položky se k rozvahovému dní nepřeceňuje, jelikož nepřestavuje budoucí peněžní tok.

Prezentace ke stažení

Webinář Grinex