Zvýšení limitu pro registraci k DPH

Zvýšení limitu pro registraci k DPH

V rámci sněmovního tisku č. 254, který aktuálně míří z poslanecké sněmovny do Senátu, dochází ke zvýšení obratu pro povinnou registraci k DPH ze současného jednoho milionu korun na miliony dva. To znamená, že se plátci DPH stanou nově od 1. ledna 2023 pouze osoby povinné k dani, které překročí obrat 2 mil. Kč libovolných 12 po sobě jdoucích měsících.

Do obratu se nepočítají některá příležitostná plnění jako například prodej dlouhodobého majetku, nejedná-li se o soustavnou ekonomickou činnost, zdanitelná plnění s místem plnění mimo tuzemsko a plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně, pakliže jsou doplňkovou činností osoby povinné k dani.

Speciální podmínky platí pro podnikatele, kteří překročí obrat ještě dle “starých” pravidel (tedy obrat 1. mil. Kč) a zároveň se mají stát plátci již za znění novelizovaného znění zákona o DPH. Tento případ se týká osob povinných k daní, které obrat 1 mil. Kč překročí v listopadu nebo prosinci 2022 a plátci DPH by se tak staly od 1. 1. nebo 1.2. 2023. Tyto osoby se při obratu nižším než 2 mil. Kč nemusí registrovat jako plátci DPH. Pokud by však na své registraci k DPH trvaly, musí svůj úmysl potvrdit dalším sdělením správci daně.

Další speciální režim platí pro již registrované plátce, kteří v průběhu roku 2022 nedosáhnou obratu vyššího než 2 mil. Kč. Tito plátci mají možnost do 5 dnů od nabytí účinnosti novely zákona požádat o zrušení registrace k DPH. Ustanovení novely zákona upravující zrušení registrace k DPH se stanou účinnými dnem následujícím po vyhlášení zákona. Upozorňujeme zde na velmi důležitou provázanost se vstupem do režimu paušální daně.

Podnikatelé, kteří chtějí vstoupit do režimu paušální daně, tak mohou totiž učinit jen jako neplátci DPH. Jak je výše uvedeno, poté, co nabudou předmětná ustanovení zákona účinnosti, budou mít tito plátci DPH 5 dnů na to, aby podali žádost o zrušení registrace k DPH k 1. 1. 2023 z důvodu nedosažení obratu 2 mil. Kč za rozhodné období prosinec 2021 až listopad 2022.  Rozhodnutí o zrušení registrace jim musí být doručeno nejpozději 16. 1. 2023.

Podnikatelé-plátci DPH, jejichž obrat je nižší než 2 mil. Kč a o zrušení registrace nepožádají, zůstávají plátci DPH i nadále. Svou registraci mohou však zrušit na základě žádosti kdykoli později (za splnění dalších podmínek)  dokáží-li, že jejich obrat za posledních 12 měsíců po sobě jdoucích nepřesáhl částku 2 mil. Kč.