Změny v kontrolních hlášeních od 1. 1. 2023

Změny v kontrolních hlášeních od 1. 1. 2023

Od 1. 1. 2023 dochází u kontrolních hlášení k určitým zmírněním pokut a ke změně lhůt, v rámci kterých je nutno na výzvy správce daně reagovat.

Pokud je plátce:

  • fyzickou osobou,
  • právnickou osobou se čtvrtletním zdaňovacím obdobím nebo
  • společností s ručením omezeným s pouze jedním společníkem, jímž je fyzická osoba

se pokuty ve výši:

  • 10 000 Kč – když plátce podá kontrolní hlášení až na výzvu správce daně,
  • 30 0000 Kč – když plátce nepodá kontrolní hlášení ve lhůtě uvedené ve výzvě, ale podá je později nebo
  • 50 000 Kč – když plátce nepodá kontrolní hlášení vůbec

snižují na polovinu. Pokuta ve výši 1000 Kč, která je udělena při podání kontrolního hlášení po oficiální lhůtě pro podání, ale nikoli až na výzvu správce daně, zůstává v původní výši.

Pokuty ve výši 1000 Kč a 10 000 Kč, resp. 5000 Kč pro vybrané skupiny plátců (viz výše) budou automaticky při prvním porušení v kalendářním roce prominuty. Další prodlení při podání KH již budou ovšem sankcionována standardně. Uvedená prominutí, tzv. liberace pokut, nebudou podmiňována neexistencí jiných prodlení při podání kontrolních hlášení. Jak již uvedeno, první prodlení budou promíjena automaticky, nebude ze strany správce daně příslušná pokuta vystavována, a nebude tedy ani nutno o její prominutí žádat.

Nepodá-li plátce kontrolní hlášení v zákonném termínu, tedy do 25. dne následujícího měsíce, resp. v nejbližší pracovní den, připadá-li 25. den na den pracovního klidu nebo pracovního volna, bude správcem daně vyzván k podání v náhradní lhůtě, jež činí 5 kalendářních, nikoli pracovních dnů. Pokud plátci povinnost KH podat nevznikla, musí tuto skutečnost v uvedené lhůtě správci daně oznámit, jinak se vystavuje riziku, že mu bude udělena jedna z výše popsaných pokut.

Obdrží-li plátce od správce daně výzvu k doplnění nebo potvrzení údajů uvedených ve správcem daně posuzovaném kontrolním hlášení, má nyní namísto dřívějších pěti pracovních dnů lhůtu na odpověď dnů sedmnáct.

Oproti původní úpravě dochází k jinému běhu lhůty. Ta začíná běžet již od okamžiku, kdy správce daně dodá výzvu do plátcovy datové schránky. Znamená to tedy, že maxima 17 dnů na reakci využijí ti plátci, kteří si výzvu z datové schránky vyzvednou ještě týž den, kdy byla správcem daně do datové schránky vložena.

Zpráva v datové schránce se považuje za doručenou otevřením této datové schránky nebo nejpozději 10. den ode dne, kdy ji správce daně do datové schránky vložil.