Firmy získají slevu 5% na sociálním pojištění pro zaměstnance ve zkráceném pracovním poměru.

Firmy získají slevu 5% na sociálním pojištění pro zaměstnance ve zkráceném pracovním poměru.

Od 1. února 2023 si dle zákona č. 216/2022 Sb., zaměstnavatelé budou moci při splnění všech zákonných podmínek poprvé uplatnit u zaměstnanců pracujících na částečný úvazek, slevu 5% na sociální zabezpečení placeném zaměstnavatelem.

Podmínkou bude, aby se sjednaná týdenní pracovní doba zaměstnance pohybovala v rozsahu 8 až 30 hodin týdně. Pojistné se sníží i u skupiny osob mladších 21 let a to bez ohledu na rozsah sjednaného pracovního úvazku.

Sleva na pojistném náleží jen z jednoho zaměstnání, pokud má zaměstnanec u téhož zaměstnavatele sjednáno více zaměstnání v pracovním či služebním poměru.

Sleva pro zaměstnavatele bude možná uplatnit za následujících podmínek:

 • zaměstnanec je starší 55 let,
 • zaměstnanec pečuje o dítě mladší 10 let, jehož je rodičem, nebo které má v péči nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu
 • zaměstnanec pečuje o osobu blízkou mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby
 • zaměstnanec se zároveň připravuje na budoucí povolání studiem
 • zaměstnanec v období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, za který se sleva na pojistném uplatňuje, nastoupil jako uchazeč o zaměstnání na rekvalifikaci 
 • zaměstnanec je osobou se zdravotním postižením 
 • zaměstnanec je mladší 21 let (v tomto případě, jak již bylo uvedeno, neplatí podmínka kratšího pracovního úvazku).


Zákon č. 216/2022 Sb. však stanovuje další podmínky, kdy sleva na pojistném za zaměstnance nenáleží, a to pokud:

 • úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele za kalendářní měsíc je vyšší než 1,5násobek průměrné mzdy
 • úhrn vyměřovacích základů zaměstnance ze všech zaměstnání vykonávaných v pracovním nebo služebním poměru u téhož zaměstnavatele připadající na 1 hodinu z úhrnu odpracovaných hodin ze všech těchto zaměstnání v kalendářním měsíci je vyšší než 1,15 % průměrné mzdy,
 • odpracovaná doba v pracovním nebo služebním poměru zaměstnance ze všech zaměstnání k témuž zaměstnavateli, včetně dob, které se považují za výkon práce nebo služby, překročí u téhož zaměstnavatele v kalendářním měsíci 138 hodin. Nicméně ale platí, že pokud zaměstnanec nastoupil do zaměstnání v průběhu kalendářního měsíce, upraví se tento limit v poměru počtu kalendářních dnů trvání zaměstnání v kalendářním měsíci a počtu kalendářních dnů v kalendářním měsíci s tím, že výsledek se zaokrouhluje na celé hodiny směrem nahoru,
 • zaměstnanec uvedený v § 7a v odst. 1 písm. f) je v pracovním poměru k zaměstnavateli, který je zaměstnavatelem uznaným za zaměstnavatele na chráněném trhu práce podle § 78 zákona o zaměstnanosti, pokud by slevu na pojistném uplatňoval tento zaměstnavatel, nebo
 • je zaměstnanec uveden v měsíčním přehledu nákladů na náhrady mezd zaměstnanců pro uplatnění nároku na výplatu příspěvku v době částečné práce podle § 120e odst. 5 zákona o zaměstnanosti.

Jak se bude sleva uplatňovat

Záměr na uplatnění této slevy za daného zaměstnance musí zaměstnavatel elektronicky oznámit České správě sociálního zabezpečení nejpozději ve lhůtě pro podání přehledu o výši pojistného za kalendářní měsíc, za který slevu na pojistném za zaměstnance, který má více zaměstnavatelů, uplatňuje. Sleva náleží pouze jednomu zaměstnavateli, který tento záměr oznámil České správě sociálního zabezpečení jako první.

Zaměstnavatel slevu na pojistném může uplatnit jen do dne splatnosti pojistného za kalendářní měsíc, za který sleva na pojistném náleží, a to na tiskopisu „Přehled o výši pojistného“ podle § 9 odst. 2 zákona č. 589/1992 Sb.Slevu zaměstnavatel pak odečte z částky stanoveného pojistného za příslušný kalendářní měsíc.

Pokud zaměstnavatel odečte slevu na pojistném ve vyšší částce, než mohla být odečtena, považuje se částka, o kterou bylo pojistné takto zkráceno, za dluh na pojistném. Pokud by naopak z částky pojistného byla odečtena sleva na pojistném v nižší částce, než mohla být odečtena, nedoplatek na slevě na pojistném nevzniká.

Na tiskopisu „Přehled o výši pojistného“ bude muset zaměstnavatel uplatňující slevu na pojistném uvést tyto informace:

 • počet zaměstnanců, za které mu sleva na pojistném náleží,
 • úhrn vyměřovacích základů těchto zaměstnanců,
 • částku slevy na pojistném a úhrn pojistného po snížení o uplatněnou slevu,
 • údaje o jednotlivých zaměstnancích, za které slevu uplatňuje – jméno a příjmení zaměstnance, jeho rodné číslo a datum narození, vyměřovací základ zaměstnance, rozsah kratší pracovní nebo služební doby v tomto zaměstnání a důvod, pro který zaměstnavatel u tohoto zaměstnance uplatňuje slevu na pojistném.