Ať se nám to líbí nebo ne, výkaznictví o udržitelnosti podniků se blíží

Ať se nám to líbí nebo ne, výkaznictví o udržitelnosti podniků se blíží

Pravděpodobně jste již slyšeli zkratku ESG nebo dokonce CSRD. Pokud vás zajímá, co tyto zkratky znamenají pro vaši firmu, pokračujte ve čtení, abyste byli připraveni na změny, které se už blíží.

ESG je zkratka pro Environment, Social, Governance, což jsou již dnes hojně využívané kategorie v rámci nefinančního reportingu udržitelnosti. CSRD je zkratka pro Corporate Sustainability Reporting Directive, což je směrnice, kterou již zveřejnila Evropská unie a která vstoupila v platnost v lednu 2023.

Kdo bude reportovat?

 Podávání reportů podle CSRD bude povinné pro společnosti, které splňují alespoň dvě ze tří následujících kritérií:

  • 40 milionů EUR obrat
  • 20 milionů EUR bilanční suma
  • 250 a více zaměstnanců

Odhaduje se, že podle CSRD bude muset reportovat 50 000 společností v EU. V České republice se počet společností s reportovací povinností odhaduje na přibližně 1 000.

Kdy to začne?

První povinné vykazovací období bude rok 2024, takže první reporty bude nutné připravit na začátku roku 2025. Tyto termíny jsou povinné pro velké společnosti, které již vykazují podle stávající směrnice o nefinančním výkaznictví. Časový plán pro společnosti, které budou muset začít vykazovat podle nově zavedené směrnice CSRD, je posunut o jeden rok. Prvním vykazovacím obdobím tedy bude rok 2025 a první reporty budou muset být předloženy na začátku roku 2026. Očekává se také omezené ověřování výkazů auditorem.

Co se bude vykazovat?

Přesný obsah výkazů není v době vydání tohoto článku ještě jasný, ale je zřejmé, že se budou týkat ESG. Celkovým cílem ESG je zachytit informace o všech nefinančních rizicích a příležitostech.

E – Environmentální pilíř je nejsložitějším pilířem, o kterém se reportuje. Společnosti musí popsat jejich dopad na životní prostředí, produkované emise, využití materiálů a přírodních zdrojů. Vykazují se i iniciativy s pozitivním dopadem na životní prostředí.

S – Sociální pilíř zahrnuje rozvoj zaměstnanců a pracovní postupy v celém dodavatelském řetězci. V tomto pilíři se uvádí informace o diverzitě, inkluzi, lidských právech a dopady na místní komunity.

G – Pilíř Governance ukazuje etické standardy společnosti, složení představenstva z hlediska diverzity, práva akcionářů a to, jak je odměňování zaměstnanců a vedení společnosti v souladu s hodnotami a cíli společnosti.

Vliv na společnosti bez povinnosti reportovat podle CSRD

Možná si myslíte, že společnosti, které nemají přímou povinnost připravovat reporty podle CSRD, budou od těchto povinností zcela osvobozeny. Naše zkušenosti ukazují, že tomu tak rozhodně nebude, a to z několika důvodů.

  1. Váš klient může mít povinnost připravovat repory podle CSRD, a protože společnosti musí zohlednit celý dodavatelský řetězec, budou po vás požadovat informace, které použijí v jejich vlastním reportu.
  2. Poskytovatelé financování pomalu začínají zohledňovat kritéria udržitelnosti. Lepší hodnocení udržitelnosti může společnostem pomoci získat příznivější podmínky financování.
  3. Tlak veřejnosti může přinutit společnosti připravovat nefinanční reporty i bez povinnosti vyplývající z CSRD.

I když se může zdát, že povinnosti vyplývající z CSRD jsou ještě daleko, není tomu tak. Naši klienti jsou již nyní některými bankami dotazováni na jejich vliv na životní prostředí. Nefinanční výkaznictví může vyžadovat zcela nové procesy a nástroje pro evidenci požadovaných informací ve vaší společnosti, a proto má smysl se na ně připravit s předstihem.

Ať už se nám to líbí nebo ne, výkaznictví o udržitelnosti podniků se blíží a my na něj musíme být připraveni.