Hlavní změny v novele zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 7. 2017
Ministerstvo financí | Foto: Wikimedia Commons

Hlavní změny v novele zákona o daních z příjmů s účinností od 1. 7. 2017

Novela nabývá účinnosti 1. 7. 2017, některé změny v zákoně o dani z příjmů však bude možné uplatnit už za zdaňovací období započaté v roce 2017.

Změny v dani z příjmů právnických osob

Úpravy v režimu finančního leasingu

V oblasti finančního leasingu tato novela stanovuje, že:

 • předmětem finančního leasingu je pouze odpisovaný hmotný majetek podle zákona o dani příjmů. Z toho vyplývá, že je vyloučen z předmětu finančního leasingu neodpisovaný a nehmotný majetek.
 • finanční leasing se stává nájmem, pokud je leasingová smlouva ukončena před uplynutím minimální doby leasingu.

Tato ustanovení neplatí pro leasingové smlouvy uzavřené před 1. 7. 2017., pro tyto smlouvy se uplatňuje dosavadní režim.

Odpisování technického zhodnocení

Další změna týkající se daně z příjmů právnických osob se zabývá odpisováním technického zhodnocení na cizím majetku. Nově může uplatňovat daňové odpisy kromě nájemce a uživatele u finančního leasingu i podnájemce (poplatník, kterému byl přenechán majetek k užívání). Pro využití této možnosti je potřeba splnit obdobné podmínky, jako u technického zhodnocení provedeného nájemcem. Mezi tyto podmínky patří například:

 • písemný souhlas vlastníka s odpisováním u nájemce;
 • podmínka úhrada technického zhodnocení musí být provedena poplatníkem, který má právo k užívání příslušného majetku;
 • vlastník hmotného majetku nezvýšil vstupní cenu hmotného majetku o provedené technické zhodnocení.

Odpisování nehmotného majetku

Co se týče odpisování nehmotného majetku, je umožněno odpisovat tento majetek po dobu delší než je doba odpisování stanovená v zákoně o daních z příjmů. Je tedy možné u nehmotného majetku, u kterého bude odpisování zahájeno po 1. 7. 2017, považovat dobu odpisovaní uvedené v zákoně za dobu minimální. Musí být však zachováno pravidlo rovnoměrnosti daňových odpisů.

Změny v dani z příjmů fyzických osob

Daňové zvýhodnění na dítě

Novela se týká také daně z příjmů fyzických osob. První zajímavá změna je zvýšení daňového zvýhodnění na druhé vyživované dítě z částky 17 004 Kč ročně na 19 404 Kč a na třetí a každé další vyživované dítě z částky 20 604 Kč ročně na 24 204 Kč.

U zaměstnavatele se zvýšené měsíční daňové zvýhodnění použije poprvé při zaúčtování mzdy za kalendářní měsíc červenec 2017. Zbývající část nároku bude zaměstnanci uplatněna v rámci ročního zúčtování záloh a daňového zvýhodnění za zdaňovací období 2017.

Výdaje stanovené procentem z příjmů

Další změna, která se dotkne velkého počtu osob samostatně výdělečně činných (OSVČ), se zaměřuje na výdaje stanovené procentem z příjmů.

Rok 2017 je přechodným obdobím, a tak si podnikatelé mohou vybrat, zda uplatní:

 1. vyšší limit pro výdajový paušál (dané procento z 2 mil. Kč), ovšem bez možnosti uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku
 2. nižší limit (dané procento z 1 mil. Kč) a současně budou mít možnost výše zmíněné zvýhodnění a slevu uplatnit.

Od roku 2018 již budou muset všichni podnikatelé a pronajímatelé uplatňující výdaje procentem z příjmů počítat s nižšími výdajovými paušály. To znamená, že pokud poplatník neuplatní skutečné výdaje, bude moci nově uplatnit paušální výdaje maximálně ve výši:

 • 800 000 Kč u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného,
 • 600 000 Kč u příjmů ze živnostenského podnikání,
 • 300 000 Kč u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
 • 400 000 Kč z jiných příjmů ze samostatné činnosti,
 • 300 000 Kč u příjmů z nájmu.

Daň stanovená paušální částkou

Nově od zdaňovacího období roku 2017 je možné stanovit daň paušální částkou i u poplatníka, který má vedle příjmů ze samostatné činnosti i příjmy ze zaměstnání, a poplatníkovi provozujícímu samostatnou činnosti se zaměstnanci.

Slevy na dani v návaznosti na invaliditu a na průkaz ZTP/P

Od roku 2018 se možnost uplatnění základní slevy a rozšířené slevy na invaliditu a posouzení dítěte jako vyživovaného navázána na skutečnost od kdy byl nebo nebyl přiznán invalidní důchod pro invaliditu určitého stupně. Dosud byla rozhodující skutečnost, kdy začal být příslušný důchod vyplácen.

Zánik možnosti splnit limit pro získání daňového bonusu prostřednictvím příjmů z kapitálu a příjmů z nájmu

Od roku 2018 dojde ke zpřísnění podmínek pro vyplácení daňového bonusu na vyživované děti, příjmy z kapitálového majetku a příjmy z nájmu se nebudou započítávat do limitu příjmů, který je nutný splnit pro získání daňového bonusu (šestinásobek minimální mzdy). Daňový bonus na vyživované děti se nově poskytne pouze těm poplatníkům, kteří dosahují příjmů ze zaměstnání nebo příjmů ze samostatné činnosti.