Nový zákon o účetnictví má platit od roku 2025. Co nás čeká?

Nový zákon o účetnictví má platit od roku 2025. Co nás čeká?

Podle posledních plánů má 1.1.2025 vstoupit v platnost nový zákon o účetnictví. Jedná se o revoluční změnu v regulaci účetnictví v ČR a jeho dopad může být významný. Co o něm tedy víme na konci dubna 2023?

Nový zákon určitě bude mít přímý dopad na byznysy firem prostřednictvím těchto změn:

  • Rozšíření povinnosti vést účetnictví podle mezinárodních účetních standardů IFRS a také rozšíření možnosti dobrovolného přechodu na IFRS,
  • Změny účtování leasingu a pronájmů, kdy se pronajatý majetek bude vykazovat u firmy, která ho skutečně používá a nikoliv u majitele,
  • Možnost účtovat ve funkční měně jiné než CZK,
  • Převzetí některých postupů při oceňování aktiv a závazků z IFRS, například diskontování nebo použití tržních hodnot,
  • Zvýšení limitů pro povinný audit, tedy snížení počtu firem s povinným auditem,
  • Zvažuje se také možnost použití účetnictví podle IFRS pro stanovení základu daně.

Spolu s novým zákonem se pracuje na přijetí Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) do české legislativy. Zatím ale není jisté, jak přijetí proběhne, každopádně je to ostře diskutované téma. Vzhledem k pravidlům EU bychom měli CSRD do české legislativy převzít dokonce ještě před plánovanou platností nového zákona, což se s nejvyšší pravděpodobností nestihne. O CSRD jsme psali v samostatném článku – Ať se nám to líbí nebo ne, výkaznictví o udržitelnosti podniků se blíží.

S novým zákonem však vyvstává také řada významných problémů, u kterých na konci dubna 2023 není jisté jak přesně se vyřeší.

Daň z příjmů právnických osob vychází z účetního výsledku při stanovení základu daně. Nový zákon o účetnictví rozhodně bude mít vliv na účetní výsledky hospodaření a dnes není vůbec jasné k jaké úpravě dojde v daňových zákonech. Považuji za opravdu kriticky důležité, aby se povedlo toto propojení daní s účetnictvím správně vyřešit. Umím si i představit, že nezvládnutí harmonizace daňové legislativy s novým zákonem o účetnictví může vést k tomu, že nový zákon o účetnictví bude odložen, případně úplně zrušen.

Považuji za opravdu kriticky důležité, aby se povedlo propojení daní s účetnictvím správně vyřešit.

Není jisté, jak bude vyřešená srovnatelnost v účetní závěrce za rok 2025, kdy účetní jednotky budou mít aplikovaná nová pravidla za rok 2025, ale účetní závěrku roku 2024 podle starých pravidel. Možné řešení bude na škále od ponechání roku 2024 se starými účetními pravidly, čímž se přijde o férovou srovnatelnost, až po povinnost předělat rok 2024 podle pravidel platných pro rok 2025. Můj odhad je, že auditované společnosti budou muset provést přepočet roku 2024, zatímco menší účetní jednotky bez povinnosti auditu budou mít možnost úpravu nedělat.

Není známé nové znění vyhlášek, které mohou významně ovlivnit konkrétní postupy vyplývající z nového zákona o účetnictví.

Zákon o účetnictví je obecně psaný s vizí přiblížit česká účetní pravidla mezinárodním účetním standardům IFRS, některé koncepty a části zákona jsou z nich dokonce přímo převzaté. Z věcí, které ocení spíše účetní odborníci lze jmenovat:

  • Lepší teoretické vymezení účetních termínů a principů,
  • Důraz na správnost vykazování a nikoliv na správnost účtování,
  • Odklon od současného rigidního systému s popsanými pravidly a posun směrem k volněji definovaným principům.

Nový zákon o účetnictví jde správným směrem, je připravovaný odborníky, kteří na něm pracují mnoho let. Změna určitě přinese krátkodobě vyšší náročnost zpracování účetnictví, ale z dlouhodobého pohledu je správné tyto změny zavést. Doufejme, že zákon zdárně projde schvalovacím procesem bez neodborných, politicky motivovaných zásahů.