Sankce za nezveřejnění účetní závěrky mohou být citelné

Sankce za nezveřejnění účetní závěrky mohou být citelné

Rádi bychom s koncem dalšího účetního období upozornili na povinnost účetních jednotek zveřejňovat účetní závěrky ve sbírce listin příslušného rejstříkového soudu.

Obecně platí, že účetní jednotky, které se zapisují do veřejného rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a výroční zprávu jejich uložením do sbírky listin, a to nejpozději do jednoho roku od rozvahového dne. Přitom účetní závěrka může být uložena jako součást výroční zprávy.

Upozorňujeme, že sankce a postihy za nezveřejnění účetních závěrek mohou být značné. Může se jednat o pořádkové pokuty ze strany rejstříkového soudu, někdy až do výše 100 000 Kč, nebo o pokuty uložené ze strany finančních úřadů až ve výši 3 % hodnoty aktiv organizace. A to by již mohlo být pro řadu společností likvidační. Doporučujeme proto všem organizacím, které tuto povinnost mají, aby nespoléhaly na předpokládanou pasivitu ze strany rejstříkových soudů a finančních úřadů. Informační povinnosti je rozhodně lepší splnit včas.

V souvislosti s nezveřejněním účetních závěrek je zajímavé usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 8. 8. 2018, spisová značka 7 Cmo 455/2016. Toto usnesení poukazuje na povinnost rejstříkového soudu vyzvat k založení příslušné chybějící listiny do sbírky. Zároveň počítá s pořádkovou pokutou v případě, že organizace nesplní povinnost příslušnou listinu do sbírky založit. Na druhou stranu pak Vrchní soud ve svém usnesení dovozuje, že pokud nedošlo ke zveřejnění příslušné účetní závěrky jejím uložením do sbírky listin, nevzniklo účetní jednotce právo ji podle § 31 zákona o účetnictví skartovat.