Jak účtovat digitální měny?

Jak účtovat digitální měny?

Ačkoliv v současné české účetní legislativě není účtování a vykazování digitálních měn nikde konkrétně ošetřeno, zástupci odborné veřejnosti se přiklánějí k názoru, že by měly být účtovány stejně jako zásoby. V polovině května se k tomuto výkladu přihlásilo také Ministerstvo financí ČR, a to prostřednictvím nově vydaného sdělení k účtování a vykazování digitálních měn.

Pokud se digitální měny budou účtovat stejně jako zásoby, znamená to, že jejich pořízení je oceněno pořizovací cenou, včetně vedlejších pořizovacích nákladů. Těmito vedlejšími pořizovacími náklady mohou být například poplatky zprostředkovateli nebo poplatky za elektronické peněženky. Při prodeji či jiném úbytku digitální měny se pak, stejně jako u zásob, bude jednat o vyskladnění, při kterém lze použít metodu FIFO nebo aritmetický průměr. Účtování je možné metodou A i B.

Nákup digitální měny

Při nákupu digitální měny se postupuje stejně jako u zásob, tedy ocení se pořizovací cenou včetně vedlejších pořizovacích nákladů a v této ceně se také naskladní. Na druhé straně bude zaplacena odpovídající výše peněžních prostředků za jejich nákup.

Prodej digitální měny

Při prodeji digitální měny se měna vyskladňuje buď metodou FIFO, nebo metodou aritmetického průměru. Při prodeji jsou zisk nebo ztráta vyčísleny rozdílem ceny, za kterou byla digitální měna pořízena, a ceny, za kterou bude prodána.

Nákup zboží za digitální měnu

Ačkoliv se de facto jedná o výměnu zboží za zboží, v účetnictví je potřeba tuto operaci zachytit zvlášť – jako prodej digitální měny a jako nákup zboží. Po uskutečnění je možné na vzniklé závazky a pohledávky vytvořit vzájemný zápočet, jelikož jsou stanoveny ve stejné výši. Zisk nebo ztráta z obchodu vzniká rozdílem pořizovací a prodejní ceny digitální měny, která se rovná hodnotě pořizovaného zboží vyjádřené v korunách.

Prodej zboží za digitální měnu

Při prodeji je situace opačná než v předchozím případě, tedy dochází k prodeji zboží a nákupu digitální měny. Zisk a ztráta z této výměny se rovná rozdílu pořizovací a prodejní ceny zboží, která je vyjádřena v českých korunách a odpovídá ceně digitální měny ve sjednané výši. Na vzniklé pohledávky z prodeje a závazky z nákupu je možné vytvořit vzájemný zápočet.

Rozvahový den

K rozvahovému dni je při znehodnocení digitální měny (snížení její tržní hodnoty) nutné tvořit opravnou položku v odpovídající výši. Naopak při zhodnocení se reálná hodnota digitální měny z důvodu zásady opatrnosti nezobrazuje v účetnictví, ale výše jejího přecenění bude uvedena v příloze účetní závěrky.